my columns

my columns

my columns

english   |    dutch

english

A bit of rebellion can lead to magical results

What do Spider-Man, Bohemian Rhapsody, and Ikea have in common? They almost didn’t exist, writes innovation expert Simone van Neerven. Fortunately, the inventors were rebellious go-getters. ‘Groundbreaking innovations often require a healthy dose of courage.’

Why going to the bathroom is good for innovation

Often you get the best ideas in the bathroom or in the shower. You can dream away without being disturbed, writes innovation expert Simone van Neerven. But to come up with really good ideas, something else is needed: distraction.

Launching something new? Trust emotion over data

Relying too much on data without considering the human factor can be one of the most dangerous things a business can do. The examples of Nokia, Airbus and American Airlines show that, writes columnist Simone van Neerven. ‘More data does not necessarily lead to more insight.’

We make things more and more complex, while the solution often lies in simplification

We have a natural tendency to make things more and more complex, but the solution often lies in simplifying. Innovation expert Simone van Neerven explains how this works with examples of cows and electric cars.

Never underestimate your employees’ ideas; they could just be the next breakthrough

Major breakthroughs can very well come from within organisations, writes columnist Simone van Neerven. Pioneering ideas such as Post-Its, the Playstation and IKEA stores are living proof of this.

Innovation almost never starts with a great idea

One of the biggest myths about innovation is that it starts with a brilliant idea. But nothing could be less true, says innovation expert Simone van Neerven. Meaningful innovations often begin with a good dose of wonder. And wonder often starts with observing and seeing with different eyes.

Diversity struggles? At Bumble, the innovation team came up with the solution

You don’t always have to look externally for the solution to a problem. Internal teams can also provide a fresh perspective, sees innovation expert Simone van Neerven. ‘The key to success may well lie in breaking through the silos.’

Do you feel lucky? You’ll be much better at cultivating serendipity

How you deal with unexpected events influences your success, writes innovation expert Simone van Neerven. Be open to the unexpected. And who knows, that revolutionary business idea will naturally comes on your path.

Want to innovate? Learn how to be comfortable with feeling uncomfortable

Change makes people insecure, but organisations can also use it to drive innovation. Create the right context for your employees and magic will naturally happen, writes innovation expert Simone van Neerven.

Kickstarting innovation? Six tips to empower rebels in your team

Rebels are seen as difficult and organisations often go around them. A crying shame, says innovation expert Simone van Neerven. These tips will help you to make full use of their potential.

Oh no! We have a rebel in our team. But is that such a disaster?

That one colleague who is out of step and contrarian is quickly referred to as a troublemaker. Change your perspective, says innovation expert Simone van Neerven. That rebel can be the key to successful innovation.

dutch / nederlands

Echte vernieuwing vraagt om rebelsheid, anders waren Spider-Man en Ikea er nooit geweest

Wat hebben Spider-Man, Bohemian Rhapsody en Ikea gemeen? Ze waren er bijna niet geweest, schrijft innovatie-expert Simone van Neerven. Gelukkig waren de bedenkers koppige doorzetters. ‘Baanbrekende innovaties vragen vaak om een flinke dosis lef.’

Steve Jobs wist het al: naar de wc gaan is goed voor innovatie

Vaak krijg je de beste ingevingen op de wc of onder de douche. Daar kun je ongestoord wegmijmeren, schrijft innovatie-expert Simone van Neerven. Maar om tot echt goede ideeën te komen, is nog iets anders nodig: afleiding.

Iets nieuws neerzetten? Vertrouw dan op emotie in plaats van data

Cijfers zeggen niet alles, schrijft columnist Simone van Neerven. Zo liet American Airlines na onderzoek onder reizigers alle toestellen ombouwen voor mensen die meer beenruimte wilden. Later bleek dat niemand daarvoor wilde betalen. ‘Er schuilt een gevaar in het alleen maar vertrouwen op data.’

We blijven investeren in complexer, maar de oplossing zit in simpeler

We hebben een natuurlijke neiging om de dingen steeds complexer te maken, maar de oplossing zit vaak juist in het versimpelen. Innovatie-expert Simone van Neerven legt met koeien en elektrische auto’s uit hoe dat werkt.

Onderschat ideeën van je medewerkers niet, ze kunnen zomaar de volgende doorbraak zijn

Grote doorbraken komen lang niet altijd van buiten, schrijft columnist Simone van Neerven. Baanbrekende ideeën zoals post-Its, de Playstation en IKEA-winkels zijn daarvan het levende bewijs.

Innovatie begint vaak helemaal niet met een geweldig idee

Een van de grootste mythen over innovatie is dat het start met een briljant idee. Niets is minder waar, aldus innovatie-expert Simone van Neerven. Zinvolle innovaties starten vaak met een flinke dosis verwondering. En verwondering start vaak met observeren en het kijken met andere ogen.

Diversiteitsprobleem? Bij Bumble kwam het innovatieteam met de oplossing

De oplossing voor een probleem hoef je niet altijd extern te zoeken. Ook interne teams kunnen zorgen voor een frisse blik, ziet innovatie-expert Simone van Neerven. ‘De sleutel tot succes kan liggen in het doorbreken van de silo’s.’

Geluksvogel worden? Dat kan als je het toeval een handje helpt

Hoe je omgaat met onverwachte gebeurtenissen heeft invloed op jouw succes, schrijft innovatie-expert Simone van Neerven. Sta open voor verandering. En wie weet komt het revolutionaire businessidee vanzelf op je af.

Wil je innoveren? Leer dan comfortabel te zijn met je oncomfortabel voelen

Verandering maakt mensen onzeker, maar organisaties kunnen het ook gebruiken om innovatie aan te jagen. Creëer de juiste context en de magie onder werknemers zal vanzelf ontstaan, schrijft innovatie-expert Simone van Neerven.

Innovatie aanjagen? Zes tips om rebellen in je team in hun kracht te zetten

Rebellen worden als lastig ervaren en vaak wordt in organisaties met een grote boog om ze heen gewerkt. Eeuwig zonde, stelt innovatie-expert Simone van Neerven. Met deze tips benut je hun kwaliteiten.

Oh jee, een rebel in je team! Maar is dat wel zo’n ramp?

Die ene collega die uit de pas loopt en tegendraads is wordt al snel als lastpak betiteld. Verander eens van perspectief, stelt innovatie-expert Simone van Neerven. Die rebel kan de sleutel zijn tot succesvol innoveren.

Scroll to Top